Tá deighilt dhigiteach ann idir glúnta atá ag dul i méid. De réir mar atá ár seirbhísí agus ár bpobail ar líne ag athrú i rith an ama, tá sé níos tábhachtaí anois ná riamh chun a chinntiú nach bhfágtar duine ar bith amach san aistear chuig an saol digiteach.

Is cúrsa céim ar chéim é “Hi Digital” a bhí deartha do dhuine ar bith a bhfuil roinnt cúnaimh chun a scileanna digiteacha a fhorbairt acu, go háirithe iad siúd nach raibh ar líne ach corruair nó nach raibh ar líne riamh (daoine 65+ bliana d’aois go minic).

Is cúrsa ar líne saor in aisce é “Hi Digital” arna fhorbairt ag Fondúireacht Vodafone Éireann, i gcomhpháirtíocht le heagraíochta neamhrialtasacha ALONE. Is éard atá sa chúrsa seo ná ceachtanna gairide soláimhsithe atá eagraithe timpeall ar phríomhthéamaí digiteacha, na nithe seo a leanas ina measc: Na bunrudaí maidir le rochtain ar an idirlíon agus conas gléasanna ar líne a úsáid; Treoir bhunriachtanach faoi aipeanna agus faoi ghnéithe lena bhfuiltear in ann an saol laethúil a fheabhsú agus aonrú a chomhrac.

Is féidir le rannpháirtithe obair a dhéanamh go neamhspleách nó in éineacht le meantóir éigin thar roinnt seachtainí chun na ceachtanna uile a chríochnú. D’fhéadfadh daoine eile cúnamh a fháil óna bpáistí, óna ngarpháistí, nó ó dhaoine eile óna bpobal.

An Fhís

Tá sé de cheart ag gach duine a bheith páirteach sa saol digiteach; agus an tuiscint agus an mhuinín a bheith acu chun na féidearthachtaí uile atá le fáil ar an idirlíon a fhiosrú.

An Misean

Is é misean “Hi Digital” ná rochtain saor in aisce a chur ar fáil do gach duine ar na huirlisí bunriachtanacha atá de dhíth le bheith neamhspleách go digiteach. Is féidir tionchar dearfach a imirt ar an saol praiticiúil agus ar an meabhairshláinte trí leibhéil na hinniúlachta digití a mhéadú. Bíonn deiseanna níos mó ina dtoradh air chun nascadh le seirbhísí bunriachtanacha agus chun dul i dteagmháil ar bhonn sóisialta le cairde agus leis an teaghlach.

Nascacht

Tá a fhios againn go bhfuil easpa nasc idirlín ina bhac a bheith sa tóir ar scileanna digiteacha go minic agus is é sin an fáth go bhfuil “Hi Digital” ag obair i gcomhar le Pointí Nasctha Leathanbhanda Vodafone, suímh phoiblí a roghnaíodh chun nascacht ardluais a fháil, chun oiliúint a rolladh amach ar scála fud fad na tíre.

Tá sceidil ranganna pearsanta le haghaidh 2023 a shocrú againn faoi láthair. Idir an dá linn, bain triail as an chúrsa ar líne – cliceáil anseo.

Comhoibriú

Maidir le Fondúireacht Vodafone Éireann

Is cuid lárnach d’fhéiniúlacht bhranda Vodafone Éireann ‘ag nascadh chun leasa’. Reáchtálann Fondúireacht Vodafone Éireann, a bhunaíodh in 2003, raon leathan de thionscnaimh phobail agus de chláir phobail don ghnólacht, comhpháirtíochtaí carthanachta le Scor Gníomhach Éireann agus le ALONE ina measc.

Is ceann de 27 Fondúireacht Vodafone ar fud an domhain é Fondúireacht Vodafone Éireann, atá tiomanta do thacú le grúpaí ar fud codanna uile na sochaí atá ag iarraidh an-difríocht a dhéanamh ina gcuid pobal. Agus úsáid á baint as teicneolaíocht Vodafone den chéad scoth, téann Fondúireachtaí Vodafone i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí d’fhonn nasc a dhéanamh chun leasa.

Maidir le ALONE

Is carthanas é ALONE a oibríonn le daoine scothaosta atá aonraithe go sóisialta, atá gan dídean, atá ag maireachtáil i mbochtaineacht nó i ngéarchéim agus tacaíonn sé leo chun dul in aois sa bhaile.

Soláthraíonn siad tacaíocht dhíreach do na céadta duine scothaosta gach seachtain trí cheithre phríomhsheirbhís – Comhordú Tacaíochta, Cairdeas, Tithíocht le Tacaíocht, agus Feachtais le haghaidh Athruithe.

Ní dhéanann ALONE seirbhísí a chur ar fáil faoi dhó atá curtha ar fáil ag eagraíochtaí eile, ach oibríonn sé i gcomhpháirtíocht chun an toradh is fearr a chinntiú don duine scothaosta a bhfuil cabhair uathu. Faigheann gach duine scothaosta a thagann chuig ALONE le haghaidh cúnaimh seirbhís dhíreach nó déantar é nó í a atreorú chuig eagraíocht atá in ann an tacaíocht a theastaíonn uaidh nó uaithi a sholáthar.

I gcomhpháirtíocht le